Täckningsgrad
Täckningsgraden i Kvalitetsregister ECT är beräknad som andelen individer i Kvalitetsregister ECT av alla individer där åtgärden ECT identifierats i Kvalitetsregister ECT eller Socialstyrelsens patientregisterTäckningsgraden i Kvalitetsregister ECT är beräknad som andelen individer i Kvalitetsregister ECT av alla individer där åtgärden ECT identifierats i Kvalitetsregister ECT eller Socialstyrelsens patientregister

Indikatorn uppdateras årligen.


Täckningsgradsgraden för Kvalitetsregister ECT beräknas genom sambearbetning med Socialstyrelsens patientregister. Täckningsgraden i Kvalitetsregister ECT är beräknad som andelen individer i Kvalitetsregister ECT av alla individer där åtgärden ECT identifierats i Kvalitetsregister ECT eller Socialstyrelsens patientregister (KVÅ-koder: DA006, DA024, DA025).


Mått
Andel patienter som rapporterats till Kvalitetsregister ECT av alla som behandlats med ECT.

Typ av indikator
Process

Täljare
Antal individer i Kvalitetsregister ECT

Nämnare
Antal individer där åtgärden ECT identifierats i Kvalitetsregister ECT eller Socialstyrelsens patientregister.

       

Kön och ålder


       

Indikationer


       

Etablerad indikation vid elbehandling

Andel patienter som behandlats med ECT där en etablerad indikation är dokumenterad.Andel patienter som behandlats med ECT där en etablerad indikation är dokumenterad.


Data för innevarande år uppdateras dagligen.


Indikatorn visar andelen patienter som behandlats med ECT och som har en etablerad indikation för ECT dokumenterad. Behandlingen ska endast erbjudas patienter där nyttan av behandlingen klart förväntas överväga riskerna. Vid vissa diagnoser anses ECT vara en etablerad behandlingsåtgärd. Dessa diagnoser definieras i Svenska psykiatriska föreningens riktlinjer för ECT. Indikatorn visar i hur stor andel av behandlingsserierna med ECT som någon av dessa diagnoser angetts i kvalitetsregistret. Följande diagnoskoder ingår: F321, F322, F323, F331, F332, F333, F313, F314, F315, F316, F311 F312, F301, F302, F25.0-9 ,F20.0-9, F230, F530, F531, F063, F061, G210, G20.0-9.

Mått
Andel patienter som behandlats med ECT där en etablerad indikation är dokumenterad.

Typ av indikator
Process

Täljare
Behandlingsserier med ECT där en etablerad indikation är dokumenterad.

Nämnare
Alla behandlingsserier med ECT.

Målvärde
Minst 90 %

Kommentar angående bortfall
Bristande täckningsgrad


       

Skattning av depression efter elbehandling

Andel patienter med depression som bedömts med MADRS/MADRS-S inom en vecka efter index-ECT.Andel patienter med depression som bedömts med MADRS/MADRS-S inom en vecka efter index-ECT.


Data för innevarande år uppdateras dagligen.


Målet med all behandling av depression är att patienten ska bli symtomfri och återvinna funktionsförmågan. Kvarvarande symtom på depression är en riskfaktor för återfall. Därför är det viktigt att undersöka och dokumentera eventuella kvarvarande symtom som underlag för en individuell anpassning av behandlingen.

Mått
Andel patienter med depression som bedömts med MADRS/MADRS-S inom en vecka efter index-ECT

Typ av indikator
Process

Täljare
Antal behandlingsserier med ECT för depression där skattning med MADRS/MADRS-S skett inom en vecka efter sista ECT i index-serie.

Nämnare
Totalt antal index-serier med ECT för depression.

Målvärde
Minst 60 %

Kommentar angående bortfall
Bristande täckningsgrad och andel utan indikation med diagnoskod i Kvalitetsregister ECT.


       

Elbehandling vid svår depression
Andel individer, med diagnoser F314, F315, F322, F323, F333, i slutenvård som erhållit ECT. Uppgift om diagnos är hämtad från Socialstyrelsens patientregister och uppgift om ECT är hämtad från Kvalitetsregister ECT och patientregistret.Andel individer, med diagnoser F314, F315, F322, F323, F333, i slutenvård som erhållit ECT. Uppgift om diagnos är hämtad från Socialstyrelsens patientregister och uppgift om ECT är hämtad från Kvalitetsregister ECT och patientregistret.

Indikatorn uppdateras årligen.


Indikatorn visar andelen patienter som varit inlagda på sjukhus för svår depression och som fått elbehandling, ECT. Elbehandling, ECT, är den mest effektiva behandlingen vid svår eller psykotisk depression. Indikatorn är ett mått på om de patienter som har störst behov av elbehandling också får den. För varje enskild patient behöver det göras en individuell bedömning om vilken behandling som är lämpligast och vilken behandling patienten föredrar.

Mått
Andel individer, med diagnoser F314, F315, F322, F323, F333, i slutenvård som erhållit ECT. Uppgift om diagnos är hämtad från Socialstyrelsens patientregister och uppgift om ECT är hämtad från Kvalitetsregister ECT och patientregistret.

Typ av indikator
Process

Täljare
Antal patienter i slutenvård med svår depression som behandlats med ECT.

Nämnare
Antal patienter i slutenvård med svår depression.

Målvärde
Minst 40 %

Kommentar angående bortfall
Bortfallet avseende ECT (täljaren) bedöms litet men om diagnosen i Patientregistret vid vårdtillfället inte specificerats med avseende på svårighetsgrad av depression (F32.9 eller F33.9) minskas nämnaren.


       

Minnesstörning första veckan efter elbehandling
Andel patienter som upplever försämrat minne första veckan efter elbehandling, ECT. Minnesfrågan i Comprehensive Psychopathological Rating Scale har registrerats före och efter ECT. Markör för försämring är ≥ 2 ökade steg på skalan efter ECT jämfört med före ECT.Andel patienter som upplever försämrat minne första veckan efter elbehandling, ECT. Minnesfrågan i Comprehensive Psychopathological Rating Scale har registrerats före och efter ECT. Markör för försämring är ≥ 2 ökade steg på skalan efter ECT jämfört med före ECT.

Data för innevarande år uppdateras dagligen.


Indikatorn visar andel patienter som upplever försämrat minne första veckan efter elbehandling, ECT. Försämrat minne är en vanlig biverkning av ECT som oftast är övergående. Mer långvariga minnesstörningar kan förekomma, men det händer också att minnet förbättras genom att behandlingen minskar depressionssymtomen.

Mått
Andel patienter som upplever försämrat minne första veckan efter elbehandling, ECT.

Typ av indikator
Resultat

Täljare
Antal index-serier med ECT där patienten försämrats två steg på CPRS-minne efter ECT jämfört med före ECT.

Nämnare
Antal index-serier med ECT där patienten skattat CPRS-minne före och efter ECT.

Kommentar angående bortfall
Bristande täckningsgrad, avsaknad av minnesskattning före och efter ECT.


       

Ny elbehandling inom ett år
Andel patienter som får ny index-ECT inom ett år.Andel patienter som får ny index-ECT inom ett år.

Data för innevarande år uppdateras dagligen.


Indikatorn visar andelen patienter som inom ett år efter att en index-serie med ECT avslutats fått en ny index-serie. Tät elbehandling, index-ECT, görs med två till tre behandlingstillfällen per vecka under ett par till några veckors tid. Målet är att patienten ska bli symtomfri eller få en tydlig symtomlindring. För att minska risken för återfall i sjukdom får patienter ibland en fortsättningsbehandling med ECT som ges mer sällan, men som kan pågå längre. Kvalitetsregistret skiljer mellan index-serier och fortsättnings/underhålls-serier beroende på om behandlingstillfällena planerats till ett behandlingstillfälle per vecka eller tätare. Indikatorn ger en uppfattning om hur stor andel av patienterna som drabbats av en tydlig försämring inom ett år. Men alla försämringsperioder motiverar inte förnyad behandlingen med ECT, i synnerhet inte om behandlingen inte var symtomlindrande för patienten, eller om biverkningarna övervägde de önskade effekterna. Annan behandling kan då istället bli aktuell. Därför ger indikatorn inte någon fullständig bild av hur stor andel av patienterna som drabbas av återinsjuknande.

Mått
Andel patienter som får ny index-ECT inom ett år.

Typ av indikator
Process

Täljare
Antal patienter som får ny index-ECT inom ett år efter avslutad index-ECT.

Nämnare
Antal patienter som har behandlats med index-ECT.

Kommentar angående bortfall
Eventuell bristande täckningsgrad i Kvalitetsregister ECT kan minska framför allt täljaren men också nämnaren.


       

Symtomfrihet efter elbehandling

Andel patienter med depression som uppnår symtomfrihet (MADRS/MADRS-S ≤10) första veckan efter tät elbehandling, index-ECT.Andel patienter med depression som uppnår symtomfrihet (MADRS/MADRS-S ≤10) första veckan efter tät elbehandling, index-ECT.


Data för innevarande år uppdateras dagligen.


Indikatorn visar andelen patienter som efter index-ECT för depression har högst 10 poäng på Montgomery Åsbergs Depression Rating Scale i intervjubaserad version (MADRS, 0-60 poäng) eller självskattad version (MADRS-S, 0-54 poäng). Tät elbehandling, index-ECT, görs ofta med två till tre behandlingstillfällen per vecka under ett par till några veckors tid. Skattningen ska ha gjorts inom en vecka efter att behandlingen med ECT avslutats. Symtomfrihet och återvunnen funktionsförmåga är målet för depressionsbehandling. Att utvärdera om behandlingsmålet uppnåtts är viktigt för den enskilda patienten. Om det finns kvarvarande symtom behöver den fortsatta behandlingen anpassas till det. Resultaten av olika behandlingsförsök ska dokumenteras för att man vid eventuella framtida depressiva skov ska känna till vilka effekter olika behandlingar tenderar att ha för den enskilda patienten. Klinikerna behöver kontinuerligt utvärdera resultaten av sin ECT-verksamhet så att man säkerställer att de patienter som får ECT har god nytta av behandlingen. Symtomfrihet efter ECT kan ses som ett mått på behandlingens kvalitet där bland annat patientselektion, behandlingsteknik och antalet behandlingar sannolikt spelar roll för resultatet av indikatorn.

Mått
Andel patienter med depression som uppnår symtomfrihet (MADRS/MADRS-S ≤10) första veckan efter tät elbehandling, index-ECT.

Typ av indikator
Resultat

Täljare
Antal behandlingsserier med ECT där patienten fått högst 10 poäng på MADRS/MADRS-S inom en vecka efter sista ECT i index-serie.

Nämnare
Antal behandlingsserier med ECT för depression där skattning med MADRS/MADRS-S skett inom en vecka efter sista ECT i index-serie.

Målvärde
Minst 40 %

Kommentar angående bortfall
Bristande täckningsgrad, avsaknad av diagnoskod för indikation, avsaknad av depressionsskattning efter ECT


       

Planerad behandling med litium

Andel index-serier med ECT för bipolär sjukdom eller recidiverande depression där behandling med litium planeras efter ECT..Andel index-serier med ECT för bipolär sjukdom eller recidiverande depression där behandling med litium planeras efter ECT..
Mått
Andel index-serier med ECT för bipolär sjukdom eller recidiverande depression där behandling med litium planeras efter ECT.

Typ av indikator
Process

Täljare
Alla index-serier med ECT för bipolär sjukdom eller recidiverande depression där behandling med litium planeras efter ECT.

Nämnare
Alla index-serier med ECT för bipolär sjukdom eller recidiverande depression.

Kommentar angående bortfall
Bristande täckningsgrad, avsaknad av uppgift om behandling med litium planeras eller ej.


       

Fortsättnings-ECT

Andel som fått fortsättnings-ECT efter index-ECT.Andel som fått fortsättnings-ECT efter index-ECT.
Mått
Andel som fått fortsättnings-ECT efter index-ECT.

Typ av indikator
Process

Täljare
Alla index-serier med ECT som inom 90 dagar följs av en gles serie.

Nämnare
Alla index-serier med ECT.

Kommentar angående bortfall
Bristande täckningsgrad, avsaknad av uppgift om behandling med litium planeras eller ej.


       

6-månadersuppföljning efter index-ECT

Andel patienter som genomfört 6-månadersuppföljning efter index-ECT. Data uppdateras löpande. Resultatet för innehavande år är osäkert.Andel patienter som genomfört 6-månadersuppföljning efter index-ECT. Data uppdateras löpande. Resultatet för innehavande år är osäkert.

Mått
Andel patienter som genomfört 6-månadersuppföljning efter index-ECT.

Typ av indikator
Process

Täljare
Antal patienter som fått index-ECT och som genomfört 6-månadersuppföljning.

Nämnare
Antal patienter som fått index-ECT.

Kommentar angående bortfall
-

       

Symtomfrihet vid 6-månadersuppföljning

Symtomfrihet vid 6-månadersuppföljning efter ECT.Symtomfrihet vid 6-månadersuppföljning efter ECT.

Mått
Symtomfrihet vid 6-månadersuppföljning efter ECT.

Typ av indikator
Process

Täljare
Antal 6-månadersuppföljningar där patienten behandlades med ECT för depression och fått högst 10 poäng på MADRS-S.

Nämnare
Antal 6-månadersuppföljningar där patienten behandlades med ECT för depression och har skattat MADRS-S.

Kommentar angående bortfall
Bortfallet blir stort om få patienter har genomfört 6-månadersuppföljning.

       

Patientinformation

Svar på frågan 'Upplever du att du fått tillräcklig information om ECT?'Andel patienter som svarat 'Ja' på frågan: 'Upplever du att du fått tillräcklig information om ECT?'

Mått
Upplevelse av tillräcklig patientinformation.

Typ av indikator
Resultat

Nämnare
Antal 6-månadersuppföljningar där patienten besvarat frågan 'Upplever du att du fått tillräcklig information om ECT?'.

Kommentar angående bortfall
Bortfallet blir stort om få patienter har genomfört 6-månadersuppföljning.

       

Typ av information

Svar på frågan: 'Hur har du informerats om ECT?'Andel patienter som svarat 'skriftligt/muntligt' på frågan: 'Hur har du informerats om ECT?'

Mått
Hur patienter informerats om ECT

Typ av indikator
Resultat

Nämnare
Antal 6-månadersuppföljningar där patienten besvarat frågan 'Hur har du informerats om ECT?'

Kommentar angående bortfall
Bortfallet blir stort om få patienter har genomfört 6-månadersuppföljning.

       

Minnesförändring

Minnesförändring vid 6-månadersuppföljningen.Andel patienter vars minne försämrats vid 6-månadersuppföljningen.

Mått
Minnesförändring vid 6-månadersuppföljningen.

Typ av indikator
Resultat

Nämnare
Antal 6-månadersuppföljningar där patienten skattat sitt minne både vid 6-månadersuppföljningen och före sin index-ECT.

Kommentar angående bortfall
Bortfallet blir stort om få patienter har genomfört 6-månadersuppföljning och/eller om patientera inte skattat sitt minne före sin index-ECT.

       

Om man kan tänka sig ECT igen

Svar på frågan: 'Kan du tänka dig att få ECT igen om du skulle bli sjuk på samma sätt igen?'Andel patienter som svarat 'Ja' eller 'Kanske' på frågan: 'Kan du tänka dig att få ECT igen om du skulle bli sjuk på samma sätt igen?'

Mått
Om man kan tänka sig att få ECT igen vid återfall i sjukdom.

Typ av indikator
Resultat

Nämnare
Antal 6-månadersuppföljningar där patienten besvarat frågan 'Kan du tänka dig att få ECT igen om du skulle bli sjuk på samma sätt igen?'

Kommentar angående bortfall
Bortfallet blir stort om få patienter har genomfört 6-månadersuppföljning.